CFD

CFD er en landsdækkende leverandør af serviceydelser til voksne personer, som er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed – evt. med yderligere funktionsnedsættelser. 

CFD omfatter to områder: Sociale Tilbud og Rådgivning 

Sociale Tilbud består af døgn-, dag- og fritidstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Voksenuddannelse (FVU).  

Rådgivningsområdet yder vejledning, rehabilitering, udredning og kursusvirksomhed.  

Kommunikation 

Tilbuddene har udgangspunkt i etablerede tegnsprogsmiljøer og med medarbejdere, som har høj tegnsprogskompetence og specialviden om de særlige vilkår for personer, der er døve og døvblinde. En del af CFD’s medarbejdere er selv døve tegnsprogsbrugere. Øvrige medarbejdere gennemgår CFD’s interne uddannelse i tegnsprog.  

CFD har to tilbud målrettet mennesker med døvblindhed: Døvblindekonsulentordningen, som er et landsdækkende tilbud til voksne med erhvervet døvblindhed, og Døvblindehuset, som er et døgn- og dagtilbud til voksne med medfødt døvblindhed. 

Døvblindekonsulentordningen 

CFD’s døvblindekonsulenter foretager udredning af og yder specialrådgivning til den enkelte borger med erhvervet døvblindhed – typisk i borgerens hjem eller på CFD’s kontorer.  

Specialrådgivningen ydes i henhold til Lov om Social Service § 12 og § 13.  

Døvblindekonsulenterne yder også rådgivning og bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med personer med erhvervet døvblindhed.  

Udredning og specialrådgivning  

CFD’s døvblindekonsulenter foretager udredning og tilbyder specialrådgivning om en række emner, blandt andre følgende: 

 • Konsekvenser af døvblindhed og kompensationsmuligheder  
 • Ansøgning om kontaktpersonordning (jf, Lov om social service §98)  
 • Tekniske hjælpemidler
 • Uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
 • Aktivitetstilbud
 • Hjælp til etablering af netværk med ligestillede
 • Information for pårørende. 

Bistand til fagfolk  

Døvblindekonsulenternes tilbud om bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med mennesker med erhvervet døvblindhed, kan blandt andet omfatte følgende emner:  

 • Rådgivning om og undervisning i kombineret sansetab  
 • Udredning og vurdering af funktionsnedsættelsen  
 • Rådgivning om muligheder for kompensation
 • Rådgivning og etablering af kontaktpersonordningen, jævnfør Lov om social service § 98
 • Supervision og undervisning til kontaktpersoner for personer med døvblindhed. 

Specialviden og kommunikationskompetence  

Døvblindekonsulenterne er socialrådgivere, ergoterapeuter eller har en pædagogisk uddannelse. De har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt specialviden om de særlige vilkår, der gør sig gældende for personer med døvblindhed. De deltager løbende i efteruddannelse, både på dansk og på nordisk plan. 

Konsulenterne behersker desuden de kommunikationsformer, som benyttes af personer med døvblindhed og kan kommunikere direkte med borgerne i den form og på det sprog, de ønsker, som for eksempel tegnsprog, taktilt tegnsprog, talt dansk med støttetegn, tydelig tale eller skrift.  

Døgn- og dagtilbud: Døvblindehuset 

Derudover driver CFD også Døvblindehuset, der er rettet både unge og voksne med medfødt døvblindhed. Læs mere om døgntilbuddet her og dagtilbuddet her.