Specialrådgivningen for Døvblinde

Specialrådgivningen for Døvblinde tilbyder udredning og rådgivning vedrørende børn, unge og voksne med kombineret syns- og hørenedsættelse. Målgrupper for Specialrådgivningen er børn, unge og voksne med døvblindhed, CHARGE syndrom, Sticklers syndrom, Usher syndrom, samt børn, unge og voksne med sansetab,  kommunikationsudfordringer og eller andre funktionsnedsættelser.  

Specialrådgivningen for Døvblinde er landsdækkende leverandør til VISO’s udrednings- og rådgivningsansvar på de særlige specialområder. Vi yder udredning og rådgivning både i hjemmet, skoler, botilbud og lignende. 

Ud over udredning og rådgivning formidler Specialrådgivningen viden om døvblindhed gennem kurser, temadage og informationsmaterialer. 

Alle Specialrådgivningens ydelser er omkostningsfri for modtagerne. Henvendelser sker via henvendelsesskema direkte til Specialrådgivningen, når det drejer sig om 0-18 årige og ved henvendelsesskema til VISO, når det drejer sig om voksne fra 18 år og op. 

Udredning af døvblindhed 

Specialrådgivningen tilbyder udredning af, om et barn eller en voksen kan betegnes som døvblind, og dermed falder inden for målgruppen for Specialrådgivningens ydelser. Hvis det er tilfældet, vil rådgivningen naturligt følge efter. 

Medarbejderne i Specialrådgivningen er dybt forankret i praksisarbejdet med mennesker med døvblindhed. Specialrådgivningen og ISHD er en del af en større organisation, hvor der både findes botilbud, undervisning, aktivitetstilbud og en behandlingsafdeling for børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed. I organisationen forefindes også tilbud til børn, unge og voksne med høretab. 

Mål med rådgivningen 

I tæt samarbejde med PPR, kommune, pårørende, fagprofessionelle og andre, at give den enkelte og dennes netværk forståelse for og viden om det dobbelte sansetab, og hvordan det påvirker den enkeltes liv og udviklingsmuligheder. 

Tilgange 

Alt samvær, kontakt og rådgivning tager afsæt i et helhedssyn på den enkelte. Rådgivningen justeres ind efter hvad der her og nu rører sig med opmærksomhed på konsekvenserne af det samlede sansetab. 

Rådgivningen gives ud fra en dialektisk handicapforståelse, hvor funktionsnedsættelserne kan ændre sig over tid og i forhold til sted afhængig af de kulturelle og sociale praksisser, barnet deltager i. Rådgivningsforløbet er derfor processuelt. 

 • Tværfagligt samarbejde
 • Dynamisk rådgivning
 • Netværksbaseret rådgivning
 • Videoanalyse ud fra kommunikative relationer
 • Individbaseret rådgivning
 • Rollemodelslæring
 • Rådgivning i hverdagspraksis
 • Narrativ vejledning
 • DPU
 • Observation
 • Funktionel udredning af syn
 • Funktionel udredning af hørelse
 • Testning og udredning af kognition
 • Sensorisk profil
 • Praktiske simulationsøvelser
 • Vidensoplæg
 • Hypoteseafprøvninger
 • Dialog med netværket
 • Sprogstimulering, herunder tegnstøttet kommunikation. 
 • Brug af høretekniske hjælpemidler
 • Indretning af fysisk miljø
 • Multimodal strategi
 • Haptisk kommunikation
 • Stimulation af syn og hørelse ved hjælp af taktil understøttelse
 • Taktilt tegnsprog
 • Taktil turtagning
 • Taktilstøttet verbal tale
 • Taktil fælles opmærksomhed
 • Taktil understøttelse af syn og hørelse
 • taktil udforskning
 • Taktil udpegning. 

Specialrådgivningen har til opgave at indsamle, udvikle og formidle viden om døvblindhed. Vores medarbejdere deltager i mange fora, netværk og udviklingsprojekter, som skaber ny viden om målgruppen, metoder og indsatser.  

 • Vi udveksler viden om døvblindhed såvel nationalt, nordisk som internationalt.
 • Vi er leverandør til VISO af kursusvirksomhed, materialeproduktion og vidensudvikling, når det gælder døvblindhed.
 • Vi står blandt andet for kurser, konferencer, temadage, faglige netværk og arbejdspladskurser.
 • Vi udgiver bøger, hæfter, artikler og pjecer med ny viden om døvblindhed, CHARGE, Usher og Sticklers syndrom.
 • Vi holder oplæg på nordiske og internationale konferencer, webinarer eller kurser.
 • Vi deltager i nordiske og internationale faglige netværk
 • Vi driver døvblindhed.dk