Litteratur

På døvblindhed.dk kan du finde meget viden om døvblindhed og danne dig et fint overblik. Vil du dykke mere ned i litteraturen, så viser vi dog her en række bøger, hæfter og materialer, som du kan læse og blive inspireret af. Litteraturen herunder er udvalgt, da den udgør en del af vidensgrundlaget for Specialrådgivningen for Døvblinde og Center for Sansenedsættelse. Det er materialer, som vi selv har været med til at udgive eller som er meget centrale for den måde, vi forstår døvblindhed på. 

Introduktion til døvblindhed

Dette hæfte belyser døvblindhed og forskellige grundlæggende temaer, der har relation til døvblindhed. Hæftet definerer kort, hvad døvblindhed er, og hvilke konsekvenser det kan medføre.
Med en bred introduktion til forskellige områder forsøger hæftet at øge den generelle forståelse af døvblindhed og de mest essentielle aspekter ved det at være et menneske med døvblindhed.

Bestil her

Synet og døvblindhed

Hæftet introducerer, hvordan synet fungerer, og præsenterer derefter en række synsproblematikker og -diagnoser, som er relevante at have kendskab til i arbejdet med døvblindhed. Hovedfokus er på, hvad der kan gøres i praksis for at kompensere for disse synsproblematikker, og hvordan man bedst tilrettelægger de sociale og fysiske rammer med henblik på samspil og kommunikation.

Bestil her

Træthed og døvblindhed

Hæftet ser på, hvad der gør personer med døvblindhed særligt udsatte i forhold til træthed – eller energitab, som denne form for træthed også benævnes. Hæftet giver konkrete anbefalinger til, hvordan man som partner kan håndtere trætheden og hjælpe med at frigøre energi hos en person med døvblindhed, bl.a. gennem pædagogiske og døvblindespecifikke tilgange.

Bestil her

Mobility, ledsageteknik og medfødt døvblindhed

Det dobbelte sansehandicap medfødt døvblindhed giver nogle særlige udfordringer i forhold til at udvikle og udfolde ens evne til fri bevægelighed. Både mobility og ledsageteknik dækkes i hæftet, der har mange illustrationer, som overskueligt viser hensigtsmæssige ledsagegreb og –teknikker.

Bestil her

Hørelsen og døvblindhed

Det dobbelte sansetab medfører, at en person med døvblindhed ikke kan kompensere for den ene nedsatte fjernsans med den anden. Dvs. at man ikke kan bruge hørelsen – i hvert fald ikke fuldt ud – til at kompensere for synstab og omvendt. Det kræver derfor ofte en særlig pædagogisk og kompenserende indsats, hvor personen med døvblindhed støttes i at tolke lyde i omgivelserne. Evnen til at udnytte en hørerest kan udvikles hos de fleste personer med hørenedsættelse. Derfor kan hørelsen hos personer med døvblindhed blive en vigtig sans, der kan være med til at skabe mening og genkendelighed, selvom den er nedsat.

Bestil her

Udendørsaktiviteter og medfødt døvblindhed

At flytte rammerne for aktiviteter sammen med personer med medfødt døvblindhed ud fra de vante rum i hjem, dagtilbud og skole medvirker ofte til, at vi bliver udfordret til at tænke anderledes, når vi skal løse opgaver af forskellig karakter. På den måde skabes der nye kommunikative relationer, hvor nye indtryk kan blive til kommunikative udtryk.

Udendørsaktiviteter kan indeholde mange muligheder for at stimulere flere sanser på en gang. I hæftet beskrives fire aktiviteter af forskellig kompleksitet: Bål, gangsti/rute, sidde og ligge udendørs, gåture.

Bestil her

Arousal og medfødt døvblindhed

Vi kan med viden om arousal blive klogere på, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe et andet menneske med at få en bedre indre balance. Man kan styrke den døvblindepædagogiske indsats ved at supplere den med viden om, hvordan hjernens energiniveau påvirker modtagelighed for sanseindtryk og hjernens vågenhed og parathed.

I hæftet beskrives teoretiske perspektiver relateret til arousal, og de knyttes til en række cases, som hver især repræsenterer forskellige arousalproblematikker og tilhørende pædagogiske tiltag.

Bestil her

Taktil kommunikation og medfødt døvblindhed

Langt de fleste mennesker med døvblindhed har en hørerest eller synsrest, som anvendes som primær kommunikationskanal, men ofte rækker de nedsatte sanser ikke til, at man kan kommunikere via dem alene, og her træder den taktile kommunikation til som støtte.

Hæftet sætter fokus på relevante temaer og færdigheder, man som kommunikationspartner til mennesker med medfødt døvblindhed må beherske og anvende i relationen, så man kan gøre sit yderste for, at kommunikationen bliver sansemæssigt tilgængelig for begge parter.

Bestil her

Sanseintegration og medfødt døvblindhed

Hvis de kognitive evner er begrænsede, vil en borger ikke kunne drage nytte af egne erfaringer i aktivitetsudførelse, og i den sammenhæng er det nødvendigt at starte med sansestimulering på kropsniveau.

Dette hæftes mål er at gøre læseren i stand til at hente forståelse og inspiration i sansernes univers. Sansesystemerne danner det fundament, som giver os adgang til at forstå os selv og verden omkring os. Når sansesystemerne er velregulerede, så spilder vi ikke meget energi, men kan udnytte vores kognitive tænkning og handling fuldt ud.

Bestil her

Tilpasset idræt og bevægelse og medfødt døvblindhed

Næsten alle kan dyrke idræt i et eller andet omfang, og det er vigtigt at få rørt sig – også for personer med døvblindhed.

Personer med fysiske handicap har begrænsede muligheder for at røre sig, så det er essentielt at tænke fysisk aktivitet ind i det pædagogiske arbejde. At være fysisk aktiv hjælper lige så meget på sindet som på kroppen. Idræt er derfor en måde at lære at være social om en fælles aktivitet eller et mål, og idræt kan være med til at skabe en ny plads for kommunikation, venskab og fællesskab.

Bestil her

Pårørendeperspektiver – at være forældre eller søskende til personer med døvblindhed

Dette hæfte fortæller om pårørendes oplevelser af at leve sammen med deres nærmeste med døvblindhed. Forældre og søskende kan læse hæftet og måske spejle sig i eksemplerne og citaterne og finde nye handlemuligheder. Fagprofessionelle vil kunne opnå en bedre forståelse af, hvordan det er at leve sammen med personer, der er døvblinde, og hvad det er vigtigt, professionelle forstår fra de pårørendes side.

Hæftet omhandler både erhvervet og medfødt døvblindhed.

Bestil her

ADL og medfødt døvblindhed

Døvblindhed hæmmer muligheden for at orientere sig og tilegne sig information om, hvordan praktiske opgaver i dagligdagen udføres. Denne type opgaver betegnes ofte som ”almindelig daglig levevis” – forkortet ADL. De volder især vanskeligheder, hvis døvblindheden er medfødt.

Dette hæfte giver et indblik i de særlige problematikker, som hindrer personer med døvblindhed i selvstændigt at kunne udføre ADL-opgaver, og hvordan man som partner kan lave kompenserende tiltag, så graden af selvhjulpenhed øges.

Bestil her

CHARGE syndrom og stress

Der er erfaring for, at personer med CHARGE syndrom lettere end andre mennesker føler sig stressede og kan få kraftige stressreaktioner. De mister nogle gange helt kontrollen over sig selv og går i affekt, hvilket ofte omtales som at få ”meltdowns”.

Dette hæfte er et forsøg på at komme med hjælpsomme eksempler på, hvorfor skadelig stress opstår, hvordan symptomerne kan se ud, og hvad der måske kan være hjælpsomt at gøre, når man står midt i den stressede situation. Der er også gode råd til, hvad der kan være med til at forebygge stress.

Bestil her

At være barn og ung med Usher syndrom

Usher syndrom er den hyppigste årsag til erhvervet døvblindhed hos børn og unge i Danmark. Usher syndrom medfører et kombineret og progredierende syns- og høretab og giver i nogle tilfælde også nedsat balanceevne.

Hæftets indhold er baseret på interviews med syv 13-27-årige unge med Usher syndrom, der har fortalt om deres opvækst. De unges egne oplevelser knyttes sammen med forfatternes praksisbaserede erfaringer og information fra litteraturen og tidligere udgivelser.

Bestil her

Charge syndrom og seksualitet

Dette hæfte er en vejledning i de problemstillinger, der ofte gør sig gældende, når det gælder seksualitet hos personer med CHARGE syndrom. Det drejer sig om en særdeles mangfoldig gruppe – fra borgeren, der bor på et botilbud, til gymnasieeleven, som forsøger at balancere et normalt ungdomsliv med det at have CHARGE syndrom.

At personer med funktionsnedsættelser har en seksualitet, bliver sædvanligvis slet ikke italesat. Hæftet giver mulighed for at dykke ned i et – for de fleste – uudforsket emne.

Bestil her

Aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed

Hæftets ene artikel præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 96 voksne personer med medfødt døvblindhed i Danmark og viser, at det pædagogiske arbejde med ældre personer med medfødt døvblindhed bør have fokus på en øget indsats mod at fastholde og udvikle kommunikationsniveau.

Den anden artikel efterprøver ved brug af spørgeskema hos 35 voksne døvblindfødte personer med rubella syndrom en række mulige senmanifestationer

Bestil her

At lære at se

Videoanalyse er en af hjørnestenene i døvblindepædagogikken. Brugen af video er et effektivt værktøj i udviklingen af kommunikation, men hvordan er det nu lige, man gør?

Det kan du få et bud på i dette hæfte, der indeholder en model til videoanalyse. Modellen er inspireret af Kolbs teorier om læring og indeholder seks forskellige niveauer: det indledende, det beskrivende, det analyserende, det reflekterende, det afprøvende og det filmende.

Bestil her

At tale hændernes sprog fra hånd til hånd

Et menneske, som ikke kan se eller høre – eller som mangler en betydelig del af disse sanser – skal have en måde, hvorpå det kan kompensere for de manglende informationer, som fjernsanserne normalt giver. For det meste er det hænderne, der overtager øjnenes og ørernes funktion.

Fordi hænderne både fungerer som værktøj, sanseorganer og stemme, er det afgørende for undervisere, forældre og venner at lære at præsentere information, så den er tilgængelig for hænderne.

Bestil her

Døvblindeområdets historiske udvikling

Hvis vi skal forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, er vi nødt til at lytte til, hvad historien fortæller os. Ved at forstå historien, kan vi måske også være med til aktivt at skabe fremtiden.

Tidligere så vi døvblindhed og udfordringerne med kommunikation som en persons eget problem, mens vi i dag ser døvblinde menneskers kommunikation som en variation af det normale. Begreber som gensidighed, dialogicitet, partnerkompetence m.v. har vundet indpas i vores pædagogiske verden. Hvorfor de har det, kan vi læse ud af historien.

Bestil her

Elever med Usher syndrom

Elever med Usher er først og fremmest elever som alle andre. Dog oplever de særlige udfordringer i skolen på grund af en kombination af problemer med syn og hørelse og for nogle nedsat balanceevne.

Det er nødvendigt, at fagfolk, der arbejder med elever med Usher, kender til de barrierer, funktionsnedsættelsen kan give, og ved, hvad de kan gøre for at kompensere for dem og inkludere eleven.

Bestil her

Et øjeblik

Øjeblikket er det sekund eller de sekunder, hvor oplevelsen af en situation mellem en person med medfødt døvblindhed og partner ophøjes til en fælles mening. Det er i disse øjeblikke, at vi ikke er partner og døvblind, men to mennesker som mødes. Det er i disse øjeblikke, at relationen etableres, udvikles, forandres eller bare manifesteres.

Hvordan det er muligt at skabe en ramme, i hvilke disse øjeblikke kan opstå?

Kan bevidstheden om disse øjeblikke, ud fra et dialogisk perspektiv, være med til at skabe og udvikle dialogen?

Bestil her

From active touch to tactile communication

– what’s tactile cognition got to do with it?

Faghæfte om hvordan taktile informationer bearbejdes i vore hjerner og hvordan vi skal forstå den taktile kognition hos personer med medfødt døvblindhed.

Bestil her

Kommunikation kan kurere

Kommunikation og medfødt døvblindhed er komplekst, ikke mindst fordi personer med medfødt døvblindhed ofte udtrykker sig på en kropslig, kreativ og nogle gange vanskelig tilgængelig måde for seende/hørende partnere. I teksten diskuteres begrebet kommunikativ agens og ved at fokusere på dette, fremhæves muligheden for, at personer med medfødt døvblindhed udvikler et “værdigt, kommunikativt selv”.

Bestil her

Medfødt døvblindhed og udfordrende adfærd

For mange, der arbejder med personer med medfødt døvblindhed, er udfordrende og udadreagerende adfærd noget, de jævnligt oplever på jobbet. Men hvad skyldes adfærden? Og hvad kan man gøre ved det? Udgangspunktet for dette hæfte er, at den udfordrende adfærd er et udtryk for vanskeligheder med evnen til aktivt at regulere sig selv.

I hæftet kan du bl.a. læse teori om selvregulering og få gode råd om, hvordan man vurderer selvreguleringsfunktioner, samt hvordan man planlægger en helhedsbaseret indsats.

Bestil her

Samtaler baseret på narrativer

Dette lille hæfte præsenterer en generel forståelse af, hvad narrativer består af og en beskrivelse af de væsentligste kompetencer, som er vigtige for døvblinde børns kommunikationspartnere. Hæftet er baseret på en masteropgave i kommunikation og medfødt døvblindhed fra Groningen Universitet.

Bestil her

Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde

Hæftet indeholder fem artikler om sanser som David Brown oprindeligt skrev til Deafblind Internationals magasin “DbI Review”:

De glemte sanser – proprioception

Vestibulærsansen

Det er vigtigt at have god smag

Lugtesansen – olfaktorisk sans

Sanseintegrationsperspektivet – og hvad det kan tilbyde døvblindeområdet?

Bestil her

Symmetri og asymmetri i arbejdet med voksne med medfødt døvblindhed

Med asymmetri menes, at vi i relationen nok er ligeværdige, men vi er ikke ligestillede. En døvblind persons oplevelse af verden er helt anderledes end vores. Det samme er de udtryk og begreber, vedkommende bruger. Personer med døvblindhed har derfor ingen jordisk chance for at tage vores perspektiv, så det er partnerens opgave konstant at søge mod og forstå deres. Hvordan gøres det i praksis? Teorien giver os svarene på, hvordan det ideelt set er muligt, men hvordan får vi teorien implementeret?

Bestil her

Trepartssamtaler og selvfortællinger

Hæftet beretter om, hvordan en gruppe på CDH-tilbuddene systematisk har arbejdet med trepartssamtaler sammen med en ung mand med døvblindhed, og hvordan samtalerne har styrket kommunikationen mellem de involverede.

Samtalestruktur, kommunikative strategier, jeg-positioner og partnerkompetence er blandt overskrifterne som bliver berørt i dette hæfte.

Bestil her

Denne bog giver professionelle omsorgspersoner en forståelsesramme at arbejde proaktivt og systematisk med selvskade ud fra. Den giver også et bud på, hvordan man kan betragte selvskade som en meningsfuld, regulerende strategi.

Bogen kan måske hjælpe de professionelle omsorgspersoner med at finde roen til at træde et skidt tilbage og få skabt et rum til at undersøge, hvad der kan være på spil, når en person benytter selvskade som en strategi til at genoprette indre balance.

Bestil her

Kommunikative relationer

Kommunikative relationer handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt i relationer med seende/hørende partnere. I bogen præsenteres to modeller, som kan bruges af kommunikationspartnere, når de analyserer videoklip for at planlægge detaljerede indsatser.

Bestil her

Kommunikation og Medfødt Døvblindhed

Serie på fire bøger er skrevet for at inspirere alle partnere, der er involveret i kommunikation med døvblinde personer.

Bog et handler om medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention og kommunikation. I bog to fokuseres på socialt samspil, mens bog tre handler om at skabe mening. I den fjerde og sidste bog fokuseres på, hvordan personer med medfødt døvblindhed kan udforske verden, ud over de direkte kontakter de har med medlemmer af deres familier og deres omsorgspersoner.

Bestil her

Medfødt døvblindhed

Denne bog giver dig praktisk information om døvblindhed. Hvilke typer findes der? Hvilke udfordringer giver medfødt døvblindhed i forhold til den daglige funktionsevne, og hvad skal du være opmærksom på som fagperson? Hvilke udfordringer kan der være socialt og i de fysiske omgivelser, og hvilke hjælpemidler findes der? Du får tydelige svar på alle spørgsmål, og bogen kommer rundt om alle væsentlige facetter af funktionsnedsættelsen.

Bestil her

Kropslig og taktil sprogudvikling

Sprog kan udvikles ved brug af alle modaliteter – også den taktile. Denne bog er en antologi om mulighederne og umulighederne for udvikling af sprog hos mennesker med medfødt døvblindhed gennem den taktile sans.

I det tidlige sociale samspil med børn og voksne med svære kommunikative funktionsnedsættelser, er det muligt at støtte den sproglige udvikling ved brug af forskellige modaliteter, herunder den taktile.

Bestil her

Hvis du kan se det, kan du understøtte det

Ud fra mottoet – hvis du kan se det, kan du understøtte det giver bogen et bud på, hvordan nærpersonerne til personer med medfødt døvblindhed og personer med dobbelte sansenedsættelser kan få øje på og aflæse ytringer i den kropslige taktile modalitet som sprog.

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesker med medfødt døvblindhed på en sproglig måde.

Bestil her

Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

Denne manual giver fagfolk værktøjer til at identificere og vurdere taktil arbejdshukommelse hos personer med døvblindhed.

Arbejdshukommelsen, eller evnen til at have noget i tankerne i en begrænset periode, er en central del af kognition. For personer med medfødt døvblindhed har vi brug for et kropsligt-taktilt perspektiv på arbejdshukommelsen. Denne manual giver et teoretisk overblik og præsenterer en skala, der kan bruges af fagfolk til at identificere og vurdere taktil arbejdshukommelse samt udforme værktøjer og strategier for at sikre, at personer med døvblindhed kan udvikle og udnytte alle deres potentialer – kognitivt såvel som sprogligt.

Bestil her

Revealing hidden potentials

– Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

Denne bog præsenterer forskellige udredningsformål og analytiske tilgange for fagfolk, der arbejder med undersøgelse og vurdering af kognition hos både børn og voksne med medfødt døvblindhed.

Mennesker med medfødt døvblindhed har ofte et skjult kognitivt potentiale, som omgivelserne ikke opdager. Dette kan føre til, at en person med døvblindhed går glip af kommunikation og muligheden for at udvikle et taktilt sprog.

En professionel udredning af de kognitive evner kan afsløre latente evner, og med passende strategier kan en person med medfødt døvblindhed udvikle sit fulde potentiale.

Bestil her

Livsomstilling ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed

Publikationen beskriver de faser, som en person normalt gennemgår, når han eller hun har en fremadskridende/progredierende sygdom. Med udgangspunkt i viden fra bogen, kan man bidrage til et bedre match mellem den enkeltes behov og opbakningen fra omgivelserne – den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt.

Udgivelsen er resultatet af et treårigt projekt om livsomstillingsprocesser i forbindelse med erhvervet døvblindhed.

Bestil her

Db journal

Et videnskabeligt tidsskrift, der direkte udspringer af døvblindefeltet, er Journal of Deafblind Studies on Communication. Tidsskriftet udkom første gang i 2015 og er forbundet til den internationale masteruddannelse i kommunikation og døvblindhed ved University of Gronningen.

Journal of Deafblind Studies on Communication

Gå til DB journal